Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Onder “Koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en) aankoopt van Redesigns Besloten vennootschap (BTW BE0764.335.155)

2. Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd door Redesigns via charlotte.arickx@hotmail.com alsook deze via www.redesigns.be.Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. De privacy – en aansprakelijkheidsclausules zijn terug te vinden op de website www.redesigns.be.

3. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

4. De overeenkomst wordt gesloten op het moment dat de koper het artikel bezichtigt op dag van de verkoop en dit artikel meeneemt naar huis of als het geleverd wordt bij de koper thuis. Dit omwille van het tweedehandse karakter van het goed en de koper dit artikel goed moet geïnspecteerd hebben vooraleer de koop plaatsvindt. Bij reservatie wordt er een voorschot van
20% op de verkoopsom gevraagd voor iedere bestelling. Dit voorschot wordt behouden indien de verkoop op dag van de verkoop niet doorgaat.

5. Redesigns behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de reeds betaalde sommen van reservatie of koop. In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen. Redesigns is niet aansprakelijk voor gelijk welke schade die direct of indirect uit die annulering volgt.

6. De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen, uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten.

7. Redesigns behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.

8. Redesigns kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.

9. De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld op de verkoopovereenkomst of in het bevestigingsschrijven.

10. Redesigns behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.

11. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van Redesigns tot het betalen van eventuele schadevergoeding.

12. Zolang de goederen niet zijn betaald blijven ze eigendom van Redesings waarbij het risico evenwel overgaat op de koper bij levering of ophaling.

13. Een voorschot van 20% op de verkoopsom wordt gevraagd voor iedere bestelling, waneer de goederen nog enkele tijd gereserveerd moeten blijven. Dit voorschot wordt door de verkoper behouden indien de verkoop niet doorgaat.

14. Alle goederen en facturen zijn betaalbaar te Oostvleteren en ten laatste bij de levering. Indien de klant via een bankoverschrijving betaalt, dan dient dit voor de levering te gebeuren en waarbij hij het bewijs van betaling dient voor te leggen ten laatste bij de levering.
Betalingen in België kunnen verricht worden op volgend bankrekeningnummer IBAN BE02 7340 5087 9640, BIC: KREDBEBB.

15. De factuur en de inhoud ervan worden geacht aanvaard te zijn, tenzij u deze binnen de tien dagen protesteert. Indien deze factuur nog niet werd betaald, dient dit te gebeuren binnen de 8 werkdagen na levering. Zoniet zal Redesigns, zonder ingebrekestelling, de gefactureerde totalen verhogen met 8% intrest per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van
de factuur tot de dag der algehele betaling

16. Redesigns verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de website te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de website www.redesigns.be en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website.

17. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling. De goederen worden pas verkocht na uitgebreid nazicht door de koper. Gezien de goederen tweedehands zijn en als de koper van de eventuele beschadigingen op de hoogte werd gebracht, worden ze niet teruggenomen indien later blijkt dat ze onvolledige of bevuild zijn, gezien de prijs hierdoor ook bepaald werd. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken moet de koper binnen de maand na levering ervan aan de verkoper schriftelijk melden.

18. In geval van betwisting is enkel RPR Gent-afdeling Ieper, de rechtbank van Ieper bevoegd en is het Belgisch recht toepasselijk.